Garantija un atteikums

Garantija un atteikums

Vispārīgie garantijas nosacījumi

 • Garantijas termiņš ir 6 mēneši, un tas sākas ar dienu, kad prece tiek nodota / piegādāta pircējam (precēm, kas paredzētas mājas lietošanai) .

 • Garantija attiecas uz tehniskiem bojājumiem un darbības traucējumiem visā garantijas perioda laikā .

 • Garantijas termiņš tiek apturēts uz laiku, kurā pircējs nevar izmantot preci bojājumu dēļ, ja šos bojājumus novērš pēc garantijas.

 • Šī garantija neizslēdz un neierobežo pircēja tiesības izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar likumu vai līgumu.Pārdošanas garantijas sniedzēja tiesības un pienākumi

 • Pārdevējam ir jāatbild uz pircēja preces bojājuma pieteikumu 14 dienu laikā, lai nodrošinātu kvalitatīvu remonta darbu un detaļas.

 • Diagnostikas un remonta laiks ir atkarīgs no sadzīves tehnikas veida un tās bojājuma. Parasti tas nepārsniedz 14 dienas. Faktiskais remonta termiņš tiek saskaņots pieņemot iekārtu remontā.

 • Garantijas remontam pircējam ir jānogādā veikalā 18.Novembra 18B, Daugavpils.

 • Precēm, kas ir paredzētas lietošanai mājas apstākļos, ja tās pirkumu noformē uz juridisku personu, tiek noteikts garantijas termiņš 3 mēneši.

 • Šī garantija neattiecas uz tehnikas ārējās apdares daļām, spuldzēm un citām detaļām, kuru kalpošanas laiks ir ierobežots.

 • Šī garantija neattiecas uz citu iekāru vai objektu bojājumiem, kas ir radušies preces lietošanas rezultātā.

 • Garantijas saistības nav spēkā, ja pirkuma čeks tiek nozaudēts.

 • Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisa sprieguma pārmaiņas elektrotīklā, ka arī dabas stihijas (zibens, pērkons, uguns, ūdens) izraisītie bojājumi, vai cita nepārvarāmā spēka (force majeure) ietekme.

 • Pārdotu preci atpakaļ nepieņem. Iespējams apmainīt preci vai saņemt naudas kompensāciju gadījumā, ja tehnisku defektu nav iespējams novērst rezerves detaļu trūkuma dēļ.

 • Pircējam ir tiesības lauzt pirkšanas – pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt samaksāto naudas summu gadījumā, ja prece vēl nav nogādāta līdz pircējam. Naudu atgriež ne vēlāk, ka 30 dienu laikā no pieprasījuma dienas.

 • Gadījumā, ja pēc remonta pabeigšanas pircējs neizņem savu tehniku / iekārtu ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc brīža, kad viņam tiek paziņots par remonta izbeigšanu pēc iepriekš saskaņota saziņas veida, tad ar šo pircējs atsakās no augšminētās tehnikas / iekārtas pārdevēja labā, un pārdevējam ir tiesības pārdot to, tajā skaitā lai segtu izmaksas, kuras ir radušas remonta un uzglabāšanas rezultātā.


Garantija nav spēkā, ja

 • Prece tikusi lietota neievērojot tās lietošanas noteikumus un tai neparedzētajiem mērķiem.

 • Tehnikai / iekārtai ir mehāniskie bijājumi.

 • Sadzīves tehnika tikusi nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla.

 • Iekārtas / tehnikas darbības laikā elektrotīklos noticis sprieguma kāpums vai kritums, kas izraisījis tehnikas / iekārtas bijājumu.

 • Slēdžos un / vai citās elektriskās daļās ir nokļuvis šķidrums.

 • iekārta tiek pārvietota vai transportēta neatbilstošā veidā, kā rezultātā tā var tikt bojāta. Šajā gadījumā pircējs uzņemās atbildību par bojāto preci, ka arī par transporta līdzekli.


   Preču atgriešana

  • Pircējam ir tiesības nepieciešamības gadījumā apmainīt preci, kas iegādāta interneta veikalā, pret līdzvērtīgu vai atdot to 14 dienu laikā no iegādes datuma.

  • Prece ir jāatgriež iepakojumā, pirms tam brīdinot mūs par to pa e-pastu (veikals@mtehnika.lv). Lūdzu, norādiet produkta kodu, nosaukumu un cenu, kā arī atgriešanas iemeslu. Mēs nekavējoties sazināsimies ar jums, lai noformētu preces atgriešanu. Transporta izmaksas sedz pircējs.

  • Naudas atmaksa notiek pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc preču atdošanas datuma. Nauda tiks atgriezta tajā pašā kontā, no kura veikts maksājums par preci.

  • Atgrieztajām precēm jābūt tīrām, iepakotām un pilnībā nokomplektētām. Sazinieties ar mums, lai mēs palīdzētu atrast vislabāko risinājumu jūsu problēmai.


   Pārdevējs nav atbildīgs

  • Par precēm, kuras pircējs ir sabojājis.

  • Par nepareizu preces izmantošanu.

  • Par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.

  • Ja netiek ievēroti lietošanas norādījumi, notiek nepareiza ierīces aprūpe vai pārslodze.

  • Nepareizas uzstādīšanas un lietošanas gadījumā vai drošības tehnikas neievērošanas gadījumā, pieslēdzoties tīklam.

  • Ja ierīci remontējusi nekompetenta persona vai servisa centrs.

  • Par iemesliem, kas nav atkarīgi no pārdevēja (nelaimes gadījumi, pērkona negaiss, uguns, zibens, elektriskais pārspriegums, īssavienojumi, augsts mitruma līmenis u.c.)

  • Par dabisko nolietojumu.

  Pārdevēja tiesības un pienākumi

  • Pārdevējam ir tiesības veikt izmaiņas interneta veikala pārvaldībā, nebrīdinot pircējus par to, bet tikai mainot informāciju mājas lapā.

  • Pārdevējs var pārtraukt pārdošanas līgumu, ja par preci nav samaksāts savlaicīgi.

  • Ja kāda iemesla dēļ pasūtītās preces nav veikalā, pārdevējs ar pircēja piekrišanu to var aizstāt ar līdzvērtīgu preci.

  • Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu tehnisku iemeslu dēļ radītu kaitējumu, kas radies, veicot pirkumu internetā. Tehniskie iemesli ir interneta savienojuma pārtraukums, servera kļūdas utt.

  • SIA “ProCapital” neatbild par pasūtīto preču nokavētu piegādi pārvadājumu uzņēmuma vainas dēļ, kā arī no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

  • Šis pirkšanas – pārdošanas līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visi pārpratumi ir jārisina atbilstoši klienta interesēm sarunu ceļā, lai rastu vislabāko risinājumu.